KLAUZULA PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego o nazwie Biuro Usług BHP i P.POŻ. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Północnej 5, tel: 506983811, mail: bhp@mm.pl

  2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu rekrutacji na kursy i szkolenia, wydania odnośnego zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia oraz prowadzenia i archiwizacji dziennika szkolenia w celu np. ewentualnego wystawiania duplikatu zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia, kiedy to zostanie takie zaświadczenie zagubione bądź zniszczone przez uczestnika szkolenia lub kursu. Ponadto tylko jeżeli zachodzi taka potrzeba dane za zgodą Pani/Pana przekazujemy wyłącznie do państwowej instytucji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku danego kursu, czy szkolenia musi powołać komisję kwalifikacyjną i przeprowadzić odpowiedni egzamin oraz wystawić odnośne uprawnienia tj. np. do Urzędu Dozoru Technicznego i nigdzie dalej. Także dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane i ewidencjonowane zgodnie z przepisami prawa w celach rozliczeniowych.

  3. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

  4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy dotyczące kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, przepisy wydane na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym oraz prawo podatkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA O MONITORINGU

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego o nazwie Biuro Usług BHP i P.POŻ. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Północnej 5, tel: 506983811, mail: bhp@mm.pl

  2. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

  3. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.

  4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do informacji o własnych danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

  5. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego o nazwie Biuro Usług BHP i P.POŻ. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Północnej 5, Robert Gniewkowski tel: 506983811, mail: bhp@mm.pl

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?